loader

Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia

Jaką część PKB wydaje się w Polsce na zdrowie?

Realizacja ustawy o wzroście nakładów na zdrowie

publiczne wydatki na ochronę zdrowia (% PKB)

Zgodnie z ustawą zapewniającą wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w 2024 r. poziom publicznych wydatków na zdrowie powinien wynieść minimum 6,20% PKB.

Uwzględniając wielkości wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej oraz planu finansowego NFZ, publiczne wydatki na zdrowie w 2024 r. powinny wynieść 200 mld zł (wzrost o 19,4 mld zł w stosunku do 2023 r.).

Porównując tą wartość z PKB prognozowanym na 2024 r. (3.771 mld zł), przekłada się to na wydatki na poziomie 5,42% PKB, tj. o 0,78 pkt proc. poniżej wymaganego celu ustawowego.

Jednak zgodnie z ustawą, wydatki za rok bieżący porównuje się z PKB sprzed dwóch lat (który w 2022 r. wynosił 3.078 mld zł). W efekcie, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby ustawy, wydatki na zdrowie wyniosą 6,50% PKB w 2023 r.

Poprzednie edycje Monitora:

Ile będziemy musieli wydawać na zdrowie w 2027 roku?

0 mld zł
Minimalne wydatki na zdrowie zgodnie z ustawą
0 mld zł
Wydatki wynikającego z obecnego stanu prawnego
0 mld zł
Brakujące środki na zdrowie - do realizacji ustawy
0 mld zł
Brakujące środki do zapewnienia 7% PKB na zdrowie

Wzrost nakładów wymagany przez ustawę

publiczne wydatki na ochronę zdrowia (mld PLN)

Jak wyglądają nakłady na zdrowie w Polsce na tle UE?

Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w parytecie siły nabywczej (PPS)

średnia UE = 100

77% średniej UE

tyle wynosi PKB Polski w przeliczeniu na mieszkańca (w PPS)

43% średniej UE

tyle wydaje się w Polsce na publiczną ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca (w PPS)

Nawet uwzględniając różnice w poziomie zamożności oraz sile nabywczej w stosunku do średniej unijnej, nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są znacząco niższe niż na zachodzie Europy oraz wielu krajach naszego regionu.

Na jaką sumę są zadłużone szpitale w Polsce?

Dynamika zadłużenia SPZOZ

w mln zł

Struktura zadłużenia

w IV kw. 2022 r.

Czym jest Monitor finansowania ochrony zdrowia?

Projekt Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia został zainicjowany w celu nagłośnienia potrzeby zwiększania przejrzystości danych dot. finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz monitorowania wyzwań finansowych związanych z realizacją ustawy 7% PKB na zdrowie.

Oparcie dyskusji nt. finansowania i alokacji środków w systemie ochrony zdrowia o aktualne dane przyczyni się do rozpoczęcia wielostronnego dialogu, służącego wypracowaniu skutecznych rozwiązań systemowych.

Health Managament

Health Managament to nowy magazyn przeznaczony dla menedżerów w sektorze ochrony zdrowia. W każdym z numerów poruszane są kluczowe tematy związane z tworzoną legislacją, finansowaniem systemu ochrony zdrowia, refundacją, zamówieniami publicznymi, programami zdrowotnymi oraz jakością w ochronie zdrowia.

Partnerzy