loader

Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia

Jaką część PKB wydaje się w Polsce na zdrowie?

Realizacja ustawy o wzroście nakładów na zdrowie (2018-2022)

publiczne wydatki na ochronę zdrowia (% PKB)

Zgodnie z ustawą zapewniającą wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w 2022 r. poziom publicznych wydatków na zdrowie powinien wynieść minimum 5,75% PKB.

Uwzględniając wielkości wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej, planu finansowego NFZ oraz doszacowania z tytułu dodatkowych wpływów ze składki zdrowotnej, publiczne wydatki na zdrowie w 2022 r. powinny wynieść 145,3 mld zł (wzrost o 3,9 mld zł w stosunku do 2021 r.).

Porównując tą wartość z PKB prognozowanym na 2022 r. (2.940 mld zł), przekłada się to na wydatki na poziomie 4,94% PKB, tj. o 0,81 pkt proc. poniżej wymaganego celu ustawowego.

Jednak zgodnie z ustawą, wydatki za rok bieżący porównuje się z PKB sprzed dwóch lat (który w 2020 r. wynosił 2.324 mld zł). W efekcie, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby ustawy, wydatki na zdrowie wyniosą 6,25% PKB w 2022 r.

Ile będziemy musieli wydawać na zdrowie w 2027 roku?

0 mld zł
Minimalne wydatki na zdrowie zgodnie z ustawą
0 mld zł
Wydatki wynikającego z obecnego stanu prawnego
0 mld zł
Brakujące środki na zdrowie - do realizacji ustawy
0 mld zł
Brakujące środki do zapewnienia 7% PKB na zdrowie

Wzrost nakładów wymagany przez ustawę

publiczne wydatki na ochronę zdrowia (mld PLN)

Jak wyglądają nakłady na zdrowie w Polsce na tle UE?

Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w parytecie siły nabywczej (PPS)

średnia UE = 100

71% średniej UE

tyle wynosi PKB Polski w przeliczeniu na mieszkańca (w PPS)

44% średniej UE

tyle wydaje się w Polsce na publiczną ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca (w PPS)

Nawet uwzględniając różnice w poziomie zamożności oraz sile nabywczej w stosunku do średniej unijnej, nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są znacząco niższe niż na zachodzie Europy oraz wielu krajach naszego regionu.

Na jaką sumę są zadłużone szpitale w Polsce?

Dynamika zadłużenia SPZOZ

w mln zł

Struktura zadłużenia

w IV kw. 2021 r.

Czym jest Monitor finansowania ochrony zdrowia?

Projekt Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia został zainicjowany w celu nagłośnienia potrzeby zwiększania przejrzystości danych dot. finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz monitorowania wyzwań finansowych związanych z realizacją ustawy 7% PKB na zdrowie.

Oparcie dyskusji nt. finansowania i alokacji środków w systemie ochrony zdrowia o aktualne dane przyczyni się do rozpoczęcia wielostronnego dialogu, służącego wypracowaniu skutecznych rozwiązań systemowych.

Health Managament

Health Managament to nowy magazyn przeznaczony dla menedżerów w sektorze ochrony zdrowia. W każdym z numerów poruszane są kluczowe tematy związane z tworzoną legislacją, finansowaniem systemu ochrony zdrowia, refundacją, zamówieniami publicznymi, programami zdrowotnymi oraz jakością w ochronie zdrowia.

Partnerzy